Projekty archiwalne

Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 – 2021

Koszt programu: 45 500 zł w roku 2019, 79 500 zł w roku 2020

Opis programu:

Nowotwory złośliwe gruczołu piersiowego są jedną z głównych przyczyn zachorowalności oraz zgonów wśród kobiet w krajach o średnim i wysokim stopniu rozwoju ekonomicznego, w tym w Polsce. Nowotwory te są najczęstszą przyczyną zachorowalności oraz drugą przyczyną zgonów wśród kobiet z powodów nowotworów. Zgodnie z aktualnymi polskimi danymi liczba rozpoznawanych rokrocznie nowotworów wzrasta, w szczególności w grupie kobiet powyżej 55 roku życia.

Populację docelową programu polityki zdrowotnej stanowią mieszkanki Gdyni w wieku powyżej 20 r.ż., nieleczone z powodu raka piersi, szczególnie gdynianki w wieku 50-69 lat.

Kryteria wykluczenia z programu polityki zdrowotnej:

Głównym celem programu jest zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu raka piersi wśród mieszkanek Gdyni poprzez zwiększenie o 10% uczestnictwa gdynianek w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz zwiększenie wiedzy w obszarze profilaktyki raka piersi wśród mieszkanek Gdyni w latach 2019-2021.

W programie zostały zaplanowane dwie główne grupy działań prowadzone przez wybranego w drodze konkursu Realizatora programu polityki zdrowotnej w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą będącym jednostką koordynującą całość działań oraz organizacjami partnerskimi

Działania edukacyjne w przestrzeni publicznej, medialnej oraz jednostkach podległych Urzędowi Miasta i  w instytucjach współpracujących:

  1. Kampania edukacyjna skierowana do mieszkanek realizowana w różnych, dostępnych kanałach komunikacji;
  2. Kampania edukacyjna skierowana do mieszkanek realizowana za pośrednictwem dedykowanego, specjalistycznego edukacyjnego portalu internetowego stworzonego na potrzeby programu.
  3. Kampania edukacyjna skierowana do mieszkanek w formie materiałów edukacyjnych przekazywanych do pracodawców, firm, instytucji, organizacji mających siedzibę w Gdyni.
  4. Organizacja wydarzeń o charakterze eventowym w przestrzeni miejskiej pn. „Spraw(dź) się na …”. Eventy będą punktami kulminacyjnymi i identyfikującymi, łączącymi działania informacyjno-edukacyjne realizowane w przestrzeni miejskiej. W czasie eventu mieszkanki Gdyni będą mogły przede wszystkim uzyskać szeroki zakres informacji na temat profilaktyki raka piersi. W szczególności możliwa będzie konsultacja z lekarzem onkologiem lub chirurgiem onkologicznym dot. m. in. obciążeń rodzinnych czy niepokojących objawów. Lekarz specjalista będzie także wykonywał badania palpacyjne piersi. . Natomiast wszystkie panie w wieku 50-69 lat będą miały możliwość umówienia się na miejscu na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi realizowanego w placówkach na terenie Gdyni. Ponadto na miejscu będzie można skorzystać z konsultacji z dietetykiem czy psychoonkologiem. Ważnym elementem będzie również możliwość nauki samobadania piersi na fantomach. Wydarzenia zostaną zorganizowane przez Koordynatora w ścisłej współpracy z Realizatorem i organizacjami partnerskimi. Celem wskazanych powyżej działań będzie zarówno przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka, metod wczesnego rozpoznania, skuteczności leczenia raka piersi jak i wskazanie możliwości i miejsc skorzystania z indywidualnej edukacji w zakresie profilaktyki raka piersi połączonej z nauką samobadania piersi.

2. Indywidualne działania edukacyjne skierowane do kobiet w wieku powyżej 20 r.ż., szczególnie w wieku 50-69 lat realizowane w ramach mobilnych punktów edukacyjnych zlokalizowanych rotacyjnie w różnych punktach miasta (placówkach medycznych, centrach handlowych, miejscach pracy, jednostkach miejskich, jednostkach współpracujących z miastem) i na eventach miejskich obejmujące:

  1. stałe prowadzenie infolinii dedykowanej profilaktyce raka piersi w ramach prowadzenia mobilnych punktów edukacyjnych;
  2. prowadzenie w punktach edukacyjnych indywidualnej edukacji dla kobiet w wieku powyżej 20 r.ż. na temat czynników ryzyka, metod prewencji i wczesnego wykrywania raka piersi w połączeniu z nauką samobadania piersi prowadzona przez wykształcony personel medyczny (pielęgniarki, położne, specjalistów zdrowia publicznego);
  3. identyfikację osób o podwyższonym ryzyku rozwoju raka piersi w wieku 20-49 lat (m.in. czynniki genetyczne), udzielanie informacji o możliwych działaniach profilaktycznych, diagnostycznych i wspierających realizowanych na terenie Gdyni;
  4. w razie koniczności poinstruowanie kobiet o możliwości diagnostyki/opieki w ramach NFZ w poradniach specjalistycznych realizujących świadczenia na terenie Gminy Miasta Gdyni wraz ze wskazaniem konkretnych danych teleadresowych placówek; szczegółowe informowanie o uprawnieniach i możliwościach przysługujących kobietom w poszczególnych rodzajach placówek; informowanie o możliwościach diagnostyki i leczenia w ramach karty DiLO. 
  5. identyfikację kobiet w wieku 50-69 lat, które nie uczestniczą w badaniach skriningowych i zachęcanie do uczestnictwa w badaniach wraz z pomocą w umówieniu terminu badania w wybranej placówce realizującej Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi na terenie Gdyni.

Termin realizacji: listopad/grudzień 2019 – grudzień 2020

Realizatorzy:

Realizatorem wspierającym działania edukacyjne w przestrzeni publicznej, medialnej oraz jednostkach podległych Urzędowi Miasta i  w instytucjach współpracujących jest:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1

Gdynia  

Realizatorami prowadzącymi działania w ramach Mobilnych Punktów Edukacyjnych są:

pani Elżbieta Brożyniak prowadząca Indywidualną Praktykę Pielęgniarską ElaMed Elżbieta Brożyniak 

ul. A. Gabrysiak 25b/12

Gdańsk

pani Jolanta Madej prowadząca Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Położnych Jolanta Madej 

ul. Borska 7/1

Gdańsk