Projekty aktualne

Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2022 – 2023

Opis programu:

Nowotwory złośliwe gruczołu piersiowego są jedną z głównych przyczyn zachorowalności oraz zgonów wśród kobiet w krajach o średnim i wysokim stopniu rozwoju ekonomicznego, w tym w Polsce. Nowotwory te są najczęstszą przyczyną zachorowalności oraz drugą przyczyną zgonów wśród kobiet z powodów nowotworów. Zgodnie z aktualnymi polskimi danymi liczba rozpoznawanych rokrocznie nowotworów wzrasta, w szczególności w grupie kobiet powyżej 55 roku życia.

Populację docelową programu polityki zdrowotnej stanowią mieszkanki Gdyni w wieku powyżej 20 r.ż., nieleczone z powodu raka piersi, szczególnie gdynianki w wieku 50-69 lat.

Kryteria wykluczenia z programu polityki zdrowotnej:

Głównym celem programu jest zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu raka piersi wśród mieszkanek Gdyni poprzez zwiększenie o co najmniej 3,5% uczestnictwa gdynianek w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz zwiększenie wiedzy w obszarze profilaktyki raka piersi wśród mieszkanek Gdyni w latach 2022-2023.

W programie zostały zaplanowane dwie główne grupy działań prowadzone przez wybranego w drodze konkursu Realizatora programu polityki zdrowotnej w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą będącym jednostką koordynującą całość działań oraz organizacjami partnerskimi.

Działania edukacyjne w przestrzeni publicznej, medialnej oraz jednostkach podległych Urzędowi Miasta i  w instytucjach współpracujących:

  1. Kampania edukacyjna skierowana do mieszkanek realizowana w różnych, dostępnych kanałach komunikacji.
  2. Kampania edukacyjna skierowana do mieszkanek realizowana za pośrednictwem dedykowanego, specjalistycznego edukacyjnego portalu internetowego stworzonego na potrzeby programu.
  3. Kampania edukacyjna skierowana do mieszkanek w formie materiałów edukacyjnych przekazywanych do pracodawców, firm, instytucji, organizacji mających siedzibę w Gdyni.
  4. Organizacja wydarzeń o charakterze eventowym w przestrzeni miejskiej pn. „Spraw(dź) się na …”. Eventy będą punktami kulminacyjnymi i identyfikującymi, łączącymi działania informacyjno-edukacyjne realizowane w przestrzeni miejskiej. W czasie eventu mieszkanki Gdyni będą mogły przede wszystkim uzyskać szeroki zakres informacji na temat profilaktyki raka piersi. W szczególności możliwa będzie konsultacja z lekarzem onkologiem lub chirurgiem onkologicznym dot. m. in. obciążeń rodzinnych czy niepokojących objawów. Lekarz specjalista będzie także wykonywał badania palpacyjne piersi. Natomiast wszystkie panie w wieku 50-69 lat będą miały możliwość umówienia się na miejscu na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi realizowanego w placówkach na terenie Gdyni. Ponadto na miejscu będzie można skorzystać z konsultacji z dietetykiem czy psychoonkologiem. Ważnym elementem będzie również możliwość nauki samobadania piersi na fantomach. Wydarzenia zostaną zorganizowane przez Koordynatora w ścisłej współpracy z Realizatorem i organizacjami partnerskimi. Celem wskazanych powyżej działań będzie zarówno przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka, metod wczesnego rozpoznania, skuteczności leczenia raka piersi jak i wskazanie możliwości i miejsc skorzystania z indywidualnej edukacji w zakresie profilaktyki raka piersi połączonej z nauką samobadania piersi.

2. Indywidualne działania edukacyjne skierowane do kobiet w wieku powyżej 20 r.ż., szczególnie w wieku 50-69 lat realizowane w ramach mobilnych punktów edukacyjnych zlokalizowanych rotacyjnie w różnych punktach miasta (placówkach medycznych, centrach handlowych, miejscach pracy, jednostkach miejskich, jednostkach współpracujących z miastem) i na eventach miejskich obejmujące:

  1. prowadzenie przez realizatora mobilnych punktów edukacyjnych usytuowanych rotacyjnie w różnych punktach miasta (placówki medyczne realizatora, stowarzyszenia, fundacje, centra handlowe, miejsca pracy, jednostki miejskie i współpracujące z miastem) oraz na eventach miejskich (imprezy sportowe, biegi, imprezy rodzinne i zdrowotne);
  2. prowadzenie przez realizatora infolinii dedykowanej profilaktyce raka piersi w ramach prowadzenia mobilnych punktów edukacyjnych;
  3. prowadzenie w punktach edukacyjnych indywidualnej edukacji dla kobiet w wieku powyżej 20 r.ż. na temat czynników ryzyka, metod prewencji i wczesnego wykrywania raka piersi w połączeniu z nauką samobadania piersi prowadzona przez wykształcony personel medyczny (pielęgniarki, położne, specjalistów zdrowia publicznego);
  4. identyfikację osób o podwyższonym ryzyku rozwoju raka piersi w wieku 20-49 lat (m.in. czynniki genetyczne), udzielanie informacji o możliwych działaniach profilaktycznych, diagnostycznych i wspierających realizowanych na terenie Gdyni;
  5. w razie konieczności poinstruowanie kobiet o możliwości diagnostyki/opieki w ramach NFZ w poradniach specjalistycznych realizujących świadczenia na terenie Gminy Miasta Gdyni wraz ze wskazaniem konkretnych danych teleadresowych placówek; szczegółowe informowanie o uprawnieniach i możliwościach przysługujących kobietom w poszczególnych rodzajach placówek; informowanie o możliwościach diagnostyki i leczenia w ramach karty DiLO. 
  6. identyfikację kobiet w wieku 50-69 lat, które nie uczestniczą w badaniach skriningowych i zachęcanie do uczestnictwa w badaniach wraz z pomocą w umówieniu terminu badania w wybranej placówce realizującej Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi na terenie Gdyni.

Termin realizacji: wrzesień 2022 – grudzień 2023

Realizatorzy w 2023 roku:

Realizatorem prowadzącym działania w ramach Mobilnych Punktów Edukacyjnych i wspierającym działania edukacyjne w przestrzeni publicznej, medialnej oraz jednostkach podległych Urzędowi Miasta i  w instytucjach współpracujących jest:

Stowarzyszenie Onkologia Gdyńska

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia